ကိရိယာများနှင့်တပ်ဆင်မှုများ

Electrofusion coupler ဖြစ်သည်

Electrofusion လျှော့ချရေး

Electrofusion တန်းတူ tee

Electrofusion အဆုံး ဦး ထုပ်

Butt fusion အနားကွပ်

Butt fusion tee

Electrofusion ဖြောင့်ကုန်းနှီး

Electrofusion ကုန်းနှီး

Electrofusion ကုန်းနှီး

Electrofusion တံတောင်ဆစ်

Electrofusion တံတောင်ဆစ်

EF အနားကွပ်

စုပ်စက်စမ်းသပ်

ညှစ်ကိရိယာ

ပုတီးဖယ်ရှားရေး

ပိုက်ကိုင်ထားသည်

PE ပိုက်ဖြတ်စက်

ညှစ်ကိရိယာ

PE ပိုက်ကိရိယာ

PE ပိုက်ဖြတ်စက်